Stadgar för Väsby Folkdansgille

 

§ 1 Ändamål

Väsby Folkdansgille, nedan kallat Gillet, som är ansluten till Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur genom dess Stockholmsdistrikt, har till uppgift och ändamål:

*      att väcka och vidmakthålla intresset för svensk kultur, speciellt folkdans, folkmusik och folkdräkter.

*      att verka för ett berikande nöjes- och kamratliv.

 

Väsby Folkdansgille är partipolitiskt obunden och religiöst neutralt.

 

§ 2 Medlemskap

2.1 Inval av medlem.

Till medlem kan väljas person som visar sig äga intresse för Gillets verksamhet och som är villig att följa Gillets stadgar.

I samband med att ny medlem tillträder skall Gillets stadgar överlämnas till den nya medlemmen.

 

2.2 Medlemskategorier.

Till hedersmedlem kan ordinarie årsmöte välja person som genom visat intresse och extraordinära insatser befrämjat Gillets verksamhet.

 

2.3 Ålderskategorier.

Medlemmar indelas i följande grupper.

Barn/ungdom: T o m det år man fyller 16.

Senior: fr o m det år man fyller 17.

 

2.4 Allmänna bestämmelser

Gillets medlemmar uppträder, speciellt vid tillfällen då Gillet är samlat, på ett för

Gillet representativt och hedrande sätt.
Medlemskap i Gillet innebär automatiskt

medlemskap i Svenska Folkdansringen ( tidigare kallad Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur).

 

2.5 Uteslutning.

Medlem som ej, inom sex månader efter den i §4 bestämda tiden, betalt medlemsavgift kan uteslutas ur Gillet.

Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt skadar Gillets anseende, kan av styrelsen föreslås till uteslutning.

Beslut om uteslutning fattas vid föreningsmöte, på vilket den till uteslutning föreslagne har vädjorätt.

 

§3 Verksamhetsår

Gillets verksamhetsår är kalenderår.

 

§4 Avgifter

Medlem erlägger en årsavgift som bestäms av årsmötet.

Barn/ungdom erlägger terminsavgift.

Seniorer erlägger avgiften årsvis.

Årsavgift samt terminsavgift för vårterminen skall erläggas senast 1 mars.

Terminsavgift för höstterminen skall erläggas senast 1 oktober.

 

Befriad från avgift är:

*      Hedersmedlem

*      Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör.

Om särskilda omständigheter föreligger äger styrelsen rätt att befria medlem från hela eller del av avgiften.

 

§5 Styrelse

5.1 Sammansättning

Styrelsen består av

5.1.1

Ordinarie ledamöter

ordförande

sekreterare
kassör

5.1.2

Högst 4 och minst 2 ansvariga för olika verksamhetsgrenar t ex:
-dansinstruktör
/er
-spelmansledare
-festkommittérepresentant
-dräktråd

5.1.3

2 suppleanter för ordinarie ledamöter.

De ordinarie ledamöterna utser, för ett år i taget, vilka verksamhetsansvariga enligt 5.1.2 ovan som skall ingå i styrelsen. Vägledande för detta val skall vara att aktuella verksamhetsgrenar är representerade.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vice sekreterare, samt utser dansinstruktörer och spelmansledare.

 

Denna varierande styrelsesammansättning innebär att styrelsen har minst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

 

Styrelsen kan till sig kalla andra ej i styrelsen ingående medlemmar för information eller speciella uppdrag.

 

5.2 Val

Styrelsen väljs vid årsmötet enligt följande:

- Ojämna årtal väljes ordförande på 2 år.

- Jämna årtal väljes sekreterare och kassör på 2 år.

- Varje år skall två av festkommitténs fyra medlemmar väljas på 2 år.

- Varje år väljs verksamhetsansvariga, förutom dansinstruktörer och spelmansledare, samt suppleanter på 1 år.

 

Endast seniormedlem kan väljas som ordinarie styrelseledamot eller suppleant.

 

5.3 Befogenheter, skyldigheter mm

Styrelsen skall efter bästa förmåga leda Gillets arbete, fullgöra de uppdrag som ges den och verkställa fattade beslut.

Sammanträde skall hållas när sådant erfordras, eller när ordförande eller minst 2 styrelseledamöter så påkallar, dock minst en gång per kvartal. Sammanträde skall protokollföras skriftligt.

 

Vid omröstning:

-har styrelseledamot rösträtt.
- tillämpas enkel majoritet.
- har ordföranden utslagsröst om lika röstetal uppnåtts.

 

Styrelsen är beslutsmässig:

- med enkel majoritet då fler än 4 ledamöter är närvarande.

- med enhälliga beslut då 4 ledamöter är närvarande.

 

Styrelsen är skyldig att till sammanträde kalla ansvarig funktionär, om ärende som berör funktionens verksamhetsområde behandlas.

 

Vid årsmötet skall styrelsen framlägga skriftlig rapport rörande verksamheten under det gångna året, årsberättelse, samt redovisa Gillets ekonomiska ställning i form av ett bokslut.

 

Gillets namn tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av den/de som styrelsen därtill utser.

 

§6 Föreningsmöte.

 

6.1 Möteskategorier

Årsmöte hålls senast 8 veckor efter verksamhetsårets slut. Dagordning enligt §6.4.
Terminsmöte hålls en gång per termin.
Extra möte hålls om så krävs av styrelsen eller om minst 2/3 av medlemmarna skriftligen begär detta.

 

6.2 Kallelse.

Kallelse till möte och förslag till dagordning samt erforderliga bilagor skall utsändas till medlemmarna minst 2 veckor, vid årsmöte 3 veckor, före mötet.

 

6.3 Mötesregler

6.3.1

Samtliga medlemmar äger förslags- och rösträtt vid möten. Röstning får ske genom ombud som är medlem, varvid skriftlig fullmakt erfordras.

6.3.2

Mötesordförande har utslagsröst om lika röstetal uppnåtts.

6.3.3

Vid val och omröstning tillämpas enkel majoritet med undantag av vad som stadgas i §8 och §9.

6.3.4

Öppen votering skall tillämpas om ej sluten begärs.

6.3.5

Styrelseledamot får ej deltaga i val av revisor eller revisorsuppleant, ej heller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.3.6

Styrelseordförande får ej vara mötesordförande när frågor avseende ansvarsfrihet etc behandlas.

 

6.4 Dagordning vid årsmöte.

 

1 Mötets öppnande

-godkännande av dagordning.

-fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

2 Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringspersoner för mötet.

3 Årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

4 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

5 Val av ordinarie styrelse och suppleanter enligt §5.

6 Val av erforderliga funktionärer, alla på 1 år, t ex

-dräktråd

-materialförvaltare

-ombud till huvudorganisation

Val av erforderliga funktionärer, alla på 2 år, t ex

-festkommitté, 2 representanter.

 

7 Val av revisorer enl §7

8 Val av valberedning

9 Budget

10 Övriga frågor

11 Mötet avslutas

 

6.5 Protokoll

Skriftliga protokoll från föreningsmöten skall vara tillgängliga för medlemmarna senast 3 veckor efter mötet.

 

 

§7 Revision

 

7.1 Revisionsomfattning.

Revision skall omfatta granskning av styrelsens verksamhet, Gillets räkenskaper och bokslut samt upprättande av revisionsberättelse.

Revision skall utföras vid varje verksamhetsårs slut samt när minst 1/10 av Gillets medlemmar begär detta.

Revisionsberättelse från verksamhetsårs-revision skall finnas tillgänglig senast 1 vecka före årsmötet efter det år revisionen avser.

 

Revisionsberättelse från övriga revisioner skall finnas tillgänglig senast 2 veckor efter utförd revision.

 

 

7.2 Revisorer.

Revision utförs av två revisorer. Dessa, jämte 1 suppleant, väljs vid årsmötet på 1 år.

Samma person kan inte inneha revisors- eller revisorssuppleantuppdrag i längre sammanhängande tidsperiod än 2 år.

Endast seniormedlem kan väljas som revisor eller revisorssuppleant. Samma person kan inte inneha revisors- eller revisorssuppleantuppdrag tillsammans med styrelseuppdrag.

 

§8 Upplösning

Gillet anses upplöst om beslut fattas därom på ett terminsmöte och på ett därpå följande ordinarie årsmöte samt att vid bägge dessa möten följande förutsättningar är uppfyllda:

-minst hälften av samtliga seniormedlemmar är närvarande.

-beslut fattas med minst 4/5 majoritet.

 

Gillets tillgångar fördelas enligt beslut fattat på årsmötet

 

 

§9 Stadgeändring.

 

Förslag till ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar skall skriftligen inges till styrelsen minst en månad före det möte på vilket de önskas bli behandlade.

 

Förändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte.

 

§10 Övrigt

Förutom dessa stadgar gäller för distrikts- och riksorganisation fastställda stadgar.